Európska noc výskumníkov vo hvezdárni Medzev

V dňoch 29. a 30. septembra 2022 sa vo hvezdárni Medzev konala Európska noc výskumníkov 2022 a Veda hrou, na ktorej sa zúčastnilo 5 stredných a 5 základných škôl. V dopoludňajších hodinách sa žiaci a študenti mali možnosť dozvedieť zaujímavé informácie na niekoľkých stanovištiach. V garáži p. Čabala z hvezdárne Medzev robil pokusy so „suchým ľadom“, v prednáškovej miestnosti mal p. Vojsovič zo SOS-y prednášky o pristáti ľudí na Mesiaci, v chodbe na prízemí bolo stanovište s „ vedeckými hračkami“. Ukážky Kozmického žiarenia v experimente SKALTA vysvetľoval p. RNDr. Dirner, CSc. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, alternatívne zdroje energie, pokusy vo vákuu, pokusy s plazmovou guľou predvádzal p. doc. Ing. Mixtaj, PhD. z Centra kultúry Košického kraja (CKKK). Na poschodí sme mali „hmlovú komoru“, kde výklad zabezpečoval p. RNDr. Kimák. Ukážky fluorescencie a archeónov zabezpečovala p. doc. RNDr. Kimáková, CSc. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V popoludňajších hodinách hvezdáreň Medzev pripravila program pre širokú verejnosť a rodiny s deťmi. Počas podujatia nás navštívila RTVS, redaktorka robila rozhovory s účastníkmi Európskej noci výskumníkov do magazínu rozhlasovej stanice Regina.

Slávnostné ukončenie podujatí Európskej noci výskumníkov 2022 a Vedy hrou sa uskutočnilo v piatok 30. septembra 2022 o 14:00 za prítomnosti p. Trnku,  predsedu Košického samosprávneho kraja, doc. RNDr.  K. Flachbarta, DrSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, riaditeľa CKKK p. MA M. Kupeca a ďalších hostí. V publiku boli členovia Klubu dôchodcov Medzev, žiaci ZŠ Veľká Ida, žiaci 7. ročníka GRS Medzev a deti zo školského klubu GRS Medzev. Hostia si vypočuli prednášku, potom si prešli všetky stanovištia, kde si mohli vyskúšať jednotlivé aktivity.

Pri organizovaní podujatia nám tiež pomohli: doc. RNDr. Kireš, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,  p. RNDr. Parnahaj, PhD. z hvezdárne v Michalovciach, p. Tymczák z Regionálneho centra mládeže Košice, ktorý robil fotografie z podujatia počas oboch dní, a p. Ing. Zeman z CKKK. Veľmi pekne im ďakujeme. Za podporu projektu Veda hrou ďakujeme Fondu na podporu umenia. Podujatia boli súčasťou projektu Kultúru a vedu do regiónu III. Darčeky pre účastníkov podujatia zabezpečili: SOVVA, KSK, CKKK, každý účastník si odniesol pamiatku na podujatie. Ďakujeme SOVV-e za mediálnu podporu, za tričká pre lektorov na jednotlivých stanovištiach a za praktické darčeky pre deti, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Napriek nepriaznivému počasiu (oba dni výrazne pršalo) sa nám vydarili podujatia pre všetky vekové kategórie.